Seneste nyt om lamper – efter mødet d. 30. januar

På mødet i går med kommunen var det opmuntrende at konstatere, at de har valgt af følge anbefalingerne i COWI’s rapport, der dybest set konkluderer, at de nuværende, nye lamper ikke egner sig til en bebyggelse som vores og, at de tidligere opstillede prøvelamper anbefales som løsning.

Det betyder, ifølge COWI, at veje og stier stadig oplyses tilstrækkeligt og trygt, men at generne i boligerne undgås. Hvilket jo i øvrigt også blev anbefalet af flere boligafdelinger og af de af vore beboere på LAB Virumgaard, der for et år siden, havde mulighed for at vurdere prøvelamperne.

Kommunen har lovet, at de nye lamper (tidligere kaldet prøvelamperne) vil blive monteret og, at højden reduceres med 0.5 meter.

Kommunen har desuden lovet en ny høringsrunde og, at udsende information om forløbet.

 

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Seneste nyt om lamper – møde og COWI-rapport

Som det fremgår andetsteds her på hjemmesiden, har vi ikke informeret om nyt siden oktober 2018!

Hvorfor?

Af den simple grund, at det ikke har været muligt at komme i dialog med kommunen – hverken for LAB, DAB eller Afdelingsbestyrelsen. Vi har reelt intet hørt nyt siden medio december 2018!

Bortset fra en besked om, at kommunen overvejede sagen!

Vi fik i øvrigt heller ingen information om, at man ville nedtage prøvelamperne!

I midten af december fik vi en skriftlig invitation til møde den 30/1 – men uden oplysning om, at invitationen var sendt til alle beboere. Det fortalte en venlig beboer os.

For en uge siden fortalte en beboer, at konsulentfirmaet COWI havde udarbejdet en rapport om de nye lamper. En rapport, som vi ikke har modtaget.

Nu har vi – fra endnu en beboer – modtaget en kopi af rapporten, som du kan se her, og som vi absolut vil anbefale, at du læser.

Ikke særligt overraskende, men alligevel særdeles glædeligt, understøtter rapporten på alle væsentlige områder præcis de indsigelser, der er kommet fra LAB Virumgaard, fra Grundejerforeningen, fra enkelte øvrige boligafdelinger samt fra individuelle beboere!!!

Vi vil kraftigt anbefale, at alle beboere – der interesserer sig for de nye lamper – deltager på mødet og støtter de ændringer, der er nødvendige for, at alle beboere kan leve fornuftigt med den nye belysning.

Mødet afholdes torsdag den 30. januar, kl. 18.00 på Rådhuset i Kommunalbestyrelsens spisestue på 5. sal.

Venlig Hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Beboerservice flytter til Frederiksberg

Kære beboer i Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB)

Efter aftale med LAB og Boligorganisationen SAMVIRKE flytter lokalkontorets beboerservice-medarbejdere ind til DABs hovedkontor på Frederiksberg.

Det betyder, at du fremover skal henvende dig på DABs hovedkontor, hvis du ønsker personlig betjening.

I dag foregår langt de fleste beboerhenvendelser via telefon, dabbolig.dk eller e-mail. Derfor får ændringerne kun betydning for de få beboere, der ønsker at henvende sig personligt.

Sikrer et fortsat højt serviceniveau

DABs Servicecenter håndterer i forvejen de fleste opgaver for beboerne i LAB. Ved at samle medarbejderne på ét kontor sikrer vi en bedre og mere ensartet beboerservice samt et højt serviceniveau, når der er sygdom, ferie og spidsbelastning. Derudover er vi i stand til at fastholde de lange åbningstider.

Medarbejderne i Servicecenteret kan nemt og hurtigt svare på de fleste spørgsmål uden at skulle viderestille dit opkald. Det betyder, at du oplever kortere ventetid på telefonen og en kortere vej til den information, du søger.

DABs Servicecenter

Åbent mandag-fredag 9.30-15.00
Telefon: 77 32 00 00, tast 1
E-mail: servicecenter@dabbolig.dk

Med venlig hilsen

Dennis M. Christensen
Udlejningschef Beboerservice

Udgivet i Nyt fra DAB

Klatreplanter på Virumgård

Bestemte klatreplanter kan ødelægge bygningers facader med deres hæfterødder og sugekopper. Slyng-, og klatreplanter kan også, hvis de får frit spil, kravle ind under facader og tagrender, ind på loftet, hvor de kan ødelægge isolering m.v. Hæfterødderne sætter synlige mærker – specielt på de malede facader– som vil betyde øgede udgifter til malerarbejde m.v.

Det er derfor besluttet at klatreplanter med hæfterødder og sugekopper, som f.eks. vedbend og rådhusvin, fremover ikke er tilladt på Virumgård.

Derimod kan du stadig beholde dine klatreplanter med slyngtråde som f.eks. klematis, blåregn og slyngroser.

Ejendomskontorets gartnere fjerner derfor alle disse planter med hæfterødder og sugekopper.

Planterne bliver skåret ned og rødderne opgravet.

Hvornår:

Ejendomskontoret påbegynder arbejdet med at fjerne vedbend og rådhusvin

I uge 26, fra den 24. juni.

Vi skal derfor ind de få haver, der har sådanne planter op af facaderne. Når vi når frem til din have vil vi ringe på din dør og varsle dig før vi starter arbejdet. Arbejdet vil blive udført af ejendomskontorets gartnere.

Har du spørgsmål omkring dine klatreplanter, eller er du i tvivl om, hvilke planter du har i din have, så tag endelig kontakt til Ejendomskontoret på tlf. 45854084

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Parkering

På Virumgård har vi en fælles udfordring – PARKERING!

Alle ved jo, at vi ikke har for mange p-pladser på Virumgård, men hvis man som beboer vil acceptere, at bilen ikke altid kan få plads lige ud for ens egen bolig, så er der i reglen p-pladser nok. Dette indebærer jo så, at man skal finde en plads, lidt længere væk fra sin bolig, end man er vant til.

Man SKAL altid parkere på de opmærkede p-pladser.

Specielt parkering på de grønne områder giver problemer i form af øgede udgifter til opretning af kantstene og græs der bliver kørt itu. De eneste grønne arealer der må parkeres på, er de grønne p-pladser

 

 

 

 

 

 

 

Den løftede pegefinger:

Det er ikke tilladt at parkere:

 • I de grønne områder.
 • I vejsiden.
 • På handikapparkering (uden tilladelse)
 • I tilstødende nabobebyggelser, (som ikke er LAB)
Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Status affaldshåndtering

Affaldssorteringen har nu været i gang siden december 2018, og det er gået rigtig godt, tak for det.

Er der stadig tvivl om hvor affaldet skal deponeres, kan containeren til dagrenovation anvendes.

Der henvises i øvrigt til Lyngby Taarbæk Kommunes omdelte folder,
”VI SORTERER OGSÅ”, som alle har fået i postkassen.

 • Det er vigtigt at det rigtige affald kommer i de rigtige containere.
 • Gulvarealet i skralderummene skal holdes fri for affald.
 • Storskrald skal placeres så det ikke står i vejen for fremkommeligheden til de enkelte containere.
 • Papkasser skal slås sammen så de fylder mindst muligt, og der samtidig derved kan være mere i containerne.

Storskrald:

Ejendomsfunktionærerne foretager oprydning og tømning af skralderum hver mandag og torsdag.

Det henstilles til at man først stiller sit storskrald i skralderummet dagen før, om aftenen.

Dvs. søndag og onsdag.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen, Nyt fra Ejendomskontoret

Omlægninger i trafikken søndag den 28. april i Lyngby, Virum, Sorgenfri

SNIK Atletik afholder for 40. gang Gjensidige Den Grønne Halvmaraton søndag den 28. april 2019. SNIK har i samarbejde med kommune og politi planlagt ruten med start og mål i Lyngby C. Løbet medfører afspærringer for trafikken i området. Det gøres, så løbet kan gennemføres sikkert for de mange deltagere, men på en måde så beboere og handlende generes mindst muligt. Næsten 200 hjælpere er placeret langs ruten. De vil hjælpe trafikanter igennem, når det er muligt, informere om alternative veje og hurtigst muligt ophæve afspærringerne. Alle bedes respektere hjælpernes anvisninger.

 • Lyngby Hovedgade fra Nørgaardsvej til Klampenborgvej: LUKKET 07.00-16.00
 • Lyngby Hovedgade fra Klampenborgvej til Toftebæksvej: LUKKET 07.00-16.00
 • Lyngby Hovedgade fra Toftebæksvej til Jernbanevej: LUKKET 10.00-16.00
 • Klampenborgvej fra Kanalvej til Jernbanevej: LUKKET 07.00-16.00
 • Jernbanevej LUKKET ved rundkørsel 10.00-16.00
 • Virum og Sorgenfri kan forvente løbere 11.05-12.15
 • Bondebyen og Lundtofte kan forvente løbere 11.15-13.15
 • Ørholm og Brede kan forvente løbere 11.25-13.45

Der vil være parkeringsforbud på Lyngby Hovedgade fra kl. 7 til kl. 16. Alle andre steder gælder parkeringsreglerne som normalt. Der vil være adgang til parkeringskælder fra Klampenborgvej og Kanalvej.

SNIK Atletik opfordrer løbere og tilskuere til i videst muligt omfang at benytte offentlig transport, da der må forventes et stort pres på parkeringspladserne denne dag. Der vil fra kl. 7 til kl. 16 være omlægninger og indstillinger af busdriften på ruterne 182, 183, 184, 190, 191, 194 og 300S. 

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Foto af facader og tagrender

Alle bygninger på Virumgård

Hvorfor:
Alle bygningers facader og tagrender skal fotoregistreres for at vi, i driften, kan forebygge skader samt udbedrer disse.

En utæt tagrende er lige så ødelæggende for et hus, som et utæt tag. Slyng-, og klatreplanter kan ligeledes, hvis de får frit spil, kravle ind under facaden og ødelægge isolering m.v.

Formålet med denne fotoregistrering er således for at vi alene kan forebygge bygningsskader.

Hvornår:

Fotoregistreringen foregår i løbet af 3 arbejdsdage fra,

Tirsdag den 19 03 2019

Arbejdet vil blive udført af ejendomskontorets medarbejdere.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Virumgaard opfordrer kommunen til udstrakt borgerinddragelse

6. januar 2019

Til
Borgmester
Byplanudvalget

Forventninger og forslag til borgerinddragelsesproces vedr. Sorgenfri Stationsområde

Det er med stor glæde, at vi har konstateret, at kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 har besluttet

at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en ny og bæredygtig helhedsplan, herunder bebyggelse på Nordtorvet/Sydtorvet. Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Sorgenfri og tage hensyn til bymiljø, handel og lokalområdet. Processen bør være tilendebragt 1. halvår 2019. Lokale borgere og interessenter skal inddrages i arbejdet. Den gældende lokalplan fastholdes, indtil et nyt plangrundlag er vedtaget.

Derudover har kommunen på møder i sommeren 2018 med repræsentanter fra de almene boligafdelinger, grundejerforeninger og vejlaug m.fl. udtrykt ønske om en bedre og tættere borgerinddragelse af lokale aktører i forbindelse med kommunens arbejde med byudvikling.

Vi synes, at det er 2 rigtige gode beslutninger, som vi meget gerne vil bidrage positivt til.

Vi vil derfor foreslå, at byudviklingsarbejdet omkring Sorgenfri Torv gennemføres i tæt samarbejde med de lokale aktører.

For at imødekomme ønskerne omkring tid, kvalitet og interessentinddragelse vil vi foreslå en proces, der med rimelighed kan bringe os i mål på alle parametre.

Grundlaget i planen er en proces karakteriseret ved:

 • Start medio januar 2019 og afslutning ultimo juni 2019
 • Inddragelse af en uvildig facilitator
 • Fastlæggelse af arbejdsgruppe og følgegruppe

 

Forslag til organisering:

Facilitator

Det tilknyttes en uvildig facilitator med kendskab til borgerinddragelse, som sørger for at
igangsætte og fastholde arbejdet.

Følgegruppe

Der nedsættes en følgegruppe, som vælges blandt de lokale aktører og kommunen.

Følgegruppen mødes månedsvis med arbejdsgruppen, samt ekstraordinært, hvis arbejdsgruppen har behov herfor.

Følgegruppens ansvar er at forholde sig til og godkende arbejdsgruppens resultater.

Følgegruppen refererer til borgmesteren.

Arbejdsgruppe

Der nedsættes en arbejdsgruppe som vælges blandt styregruppens medlemmer.

Arbejdsgruppen, der guides af facilitatoren, skal

 • finde enighed og skabe løbende resultater i projektforløbet.
 • arbejder tematisk med indsnævring af opgaven.

Arbejdsgruppen mødes med høj frekvens og får sit mandat fra følgegruppen.
Arbejdsgruppen væges blandt følgegruppens medlemmer.

 

Forslag til procesindhold:

Temaer:

 1. Ønsker og behov. Fremlægges af alle interessenter
 2. Grundlag i form af kommuneplan, detailhandelsanalyse, trafikanalyse, støjkort, demografisk udvikling og kapacitetsbegrænsninger i lokale institutioner mm. Diskussion af investeringshorisont. Er den rigtige langsigtede løsning bedre end den hurtige her og nu eller omvendt
 3. Opbygning af scenarier
 4. Modellering af scenarier
 5. Prioritering af scenarier
 6. Hvad er sandsynligt? Hvad kan lade sig gøre og hvorfor? Hvad er usandsynligt?
 7. Hvad kan ikke lade sig gøre og hvorfor?
 8. Sammenfatning og indstilling

Vi håber på en positiv tilbagemelding fra kommunen, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med arbejdet.

 

Med venlig hilsen

Vores Sorgenfri
Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I
Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II
Afdelingsbestyrelsen Virumgaard

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Kildesortering på Virumgård

Kommunens nye minicontainere bliver leveret og taget i drift ca. den 1. december 2018.

Alle beboere på Virumgård vil, før kildesorteringen sættes i drift den 1. december 2018, modtage brev med posten fra Lyngby Taarbæk Forsyning, som nøje informerer om den nye kildesortering.
LTK – brevet indeholder info om den nye kildesortering, samt klistermærker så man kan opmærke sine nye sorteringsbeholderne.

Skakte:

Skaktene på Virumgård skal stadig benyttes fremover, – men kun til RESTAFFALD.
Beboerne der bor oppe på ”De hævede adgangsstræder”, skal fremover ned i skralderummene med det sorterede affald.

Renovationsrum:

Renovationsrum, der tidligere er blevet indrettet til cykelparkering, føres nu tilbage til funktionen renovation. Eftersom den nye kildesortering er betydelig mere pladskrævende.
De renovationsrum dette omfatter er:
Lavendelhaven 1-15, Astilbehaven 1-15 og Astilbehaven 16-46

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen, Nyt fra Ejendomskontoret