Afdelingsbestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på afdelingsmødet ( beboermødet ) ligesom afdelingen vælger repræsentanter til LAB’s repræsentantskab.

Der afholdes årligt 1 ordinært afdelingsmøde på Virumgård i årets første kvartal. Her er hovedpunkterne budgetfremlæggelse og godkendelse heraf, samt regnskabsaflæggelse, valg af afdelingsbestyrelsen og beretning om årets gang i afdelingen. Til mødet bliver der udsendt skriftlig indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget samt eventuelle indkomne forslag.

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter valgt af beboerne. Bestyrelsen konstituerer sig ved det først kommende bestyrelsesmøde med følgende poster. Formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af beboere og én til to repræsentanter fra bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsens opgaver er beskrevet i LAB’s vedtægter § 17 side 13 (Afsnit 4).

Dahliahaven, hævet adgangsstræde set mod syd

Dahliahaven, hævet adgangsstræde set mod syd

Afdelingsbestyrelsen har et tæt samarbejde med ejendomskontoret om løsning af såvel de praktiske opgaver som prioritering af afdelingens langsigtede vedligeholdelsesopgaver.

Dette foregår i samarbejde med DAB, der er vores forretningsfører og som står for alle administrative forhold.


Afdelingsbestyrelsens sammensætning marts 2019:

Formand: Jørgen Nielsen
Astilbehaven 52, 2830 Virum, tlf. 27274024, nielsen-jorgen@hotmail.com

Næstformand: Niels G. Mortensen
Astilbehaven 69, 2830 Virum, nielsgunnar@msn.com 

Kasserer: Annette Strand
Astilbehaven 15, 2830 Virum, annettestrand@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem & Webmaster: Nick Hartmann
Solsikkemarken 27, 2830 Virum, nickhartmann@outlook.com

Bestyrelsesmedlem: Inge Skjønnemand
Astilbehaven 12, 2830 Virum, ingeskj@webspeed.dk 

Suppleant: Anne-Lise Payberg
Astilbehaven 45, 2830 Virum, morpayberg@godmail.dk

Suppleant: Rolf Bille
Dahliahaven 74, 2830 Virum, rfbille@gmail.com

Kontakt: Gå til afdelingsbestyrelsens kontaktside


Grundejerforeningen Virumgård

Afdelingen Virumgård er endvidere medlem af Grundejerforeningen Virumgård, som har følgende opgaver:

Foreningen forestår vedligeholdelse af de private fællesveje i området udfører de opgaver, der i øvrigt pålægges foreningen i medfør af lovgivningen, eller som foreningen påtager sig i henhold til en bestyrelsesbeslutning.

Bestyrelsen består af en repræsentant fra hver ejer på Virumgård (Andelsboligforeningen, Plejehjem, Selvejende institutioner, Almennyttige Boligselskaber, Ejerlejlighedsforeningen, Ejendomsaktieselskaber og Pensionskasser), som udpeges for 1 regnskabsår ad gangen.