Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Praktiske oplysninger & gode råd

Husk

At al indvendig vedligeholdelse af boligens gulve, vægge, lofter og træværk m.m. påhviler lejeren i boperioden. For vedligeholdelse/istandsættelse gælder altid, at det skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

1. Gulve

Alle vore gulve er massiv aske- eller bøgeparket og bør derfor ved rengøring kun tørres over med en hårdt opvredet klud, da man ellers risikerer, at træet “rejser sig”, og gulvet derved bliver ødelagt. Ved lakering skal man bruge vandbaseret gulvlak, så man undgår at gulvet “koger op”. Spørg gerne på Ejendomskontoret.

2. Vægge og lofter

Før eventuelt nyt tapet opsættes eller malerarbejde påbegyndes skal søm og skruehuller fyldes/spartles. Dog altid således, at det ikke ses på for eksempel savsmuldstapet. Eventuelle sætterevner i vægge udbedres med acrylfugemasse, som kan overmales med alm. vandbaseret maling.

En del ydervægge og lofter er af beton. Dette kan vanskeliggøre ophængning af lamper, billeder og andet. Det kan derfor være nødvendigt at leje betonboremaskine i en tømmerhandel. Det er ikke muligt at låne eller leje en betonboremaskine på ejendomskontoret. Dette forhindrer afdelingens forsikringsselskab.

3. Træværk indvendige døre og vinduer

Rengøring i almindelig skånsom rengøringsmiddel.

Maleristandsættelse – grundrengøring (brug evt. grundrens), slibe, eventuelt spartle skader, grunde og færdigstryge med acrylplastmaling glans 25 til vinduer, og min. glans 50 til døre, paneler med mere.

4. Vandhaner

Alle vore vandhaner er forsynet med vandsparepalatorer (filtre), som giver en stor besparelse på vand- og varmeregning. Palatorerne skal jævnligt afkalkes i eddikesyre eller afkalkningsmiddel til kaffemaskine.

Det er en god ide at skrue palatorerne af og afkalke dem samtidig med kaffemaskinen.

Dryppende eller defekte vandhaner bedes straks meddelt ejendomskontoret, som sørger for reparation og vedligeholdelse af disse.

5. Toiletter

Alle toiletter er vandbesparende og skyller kun med ca. 6 liter vand pr. skyl. Løber toilettet, bedes det straks meddelt ejendomskontoret, som sørger for reparation. (Et løbende toilet kan koste 4 – 6.000,- kr. på et år).

6. Gulvafløb

Gulvafløb renses bedst med en gammeldags gummisvupper. (Købes hos isenkræmmeren)

Risten fjernes, afløbsskålen fyldes med vand og derefter svuppes kraftigt. Hjælper ovennævnte ikke, kontakt da venligst omgående ejendomskontoret, som sørger for eventuel kloakrensning.

Tilstoppede afløb på 1. sal kan i sjældne tilfælde forårsage vandskade på etagen under.

7. Radiatortermostater

Alle radiatorer er udstyret med termostatventiler. Man indstiller termostaten til den ønskede temperatur (3 = 19° – 21°), hvorefter termostaten selv sørger for at åbne for varmen, når temperaturen falder i det pågældende rum.

Opstår der driftsforstyrrelser, kontakt da venligst ejendomskontoret, som sørger for at afhjælpe fejl.

8. Komfur

Komfur med varmluftovn og glaskeramikplade med 4 kogezoner.

Om betjening og rengøring m.v. se den udleverede brugsanvisning. Denne brugsanvisning skal blive i boligen ved fraflytning.

9. Ventilation, emhætte

I vores boligafdeling er der flere forskellige ventilationsformer, men fælles for alle gælder, at boligerne er forsynet med friskluftindtag i ydervæggene eller i vinduerne. Disse friskluftindtag bør altid være åbne for et sikre et passende luftskifte i boligen.

1. En del af Astilbehaven er udstyret med en ventilator under loftet på badeværelset. Denne betjenes via badeværelsets lyskontakt, men med en indbygget tidsforsinkelse. Disse boliger har endvidere en emhætte med indbygget motor.

2. Alle boliger i Dahliahaven, Lavendelhaven, Astilbehaven 1-15, Solsikkemarken og Valmuemarken er tilsluttet hver deres egen ventilator på loftet. Denne ventilator suger luft fra badeværelset og køkkenemhætten. Ventilatorens reguleringsknap sidder i krydderihylden over emhætten.

Med denne reguleringsknap kan hastigheden på boligens ventilation reguleres fra tomgangsdrift til fuld drift.

3. Astilbehavens punkthuse har fælles udsugning i hver blok, som reguleres automatisk i forhold til hvor mange emhætter, der er åbne.

4. Ungdomsboligerne har fælles udsugning, som ikke kan reguleres individuelt.

Rengøring:

Emhættefilter af metal rengøres med kogende vand eller eventuelt i opvaskemaskine

Emhættefilter af stof skiftes efter behov. Nye kan købes på ejendomskontoret

10. Udluftning

For at opnå et behageligt og sundt indeklima, er det nødvendigt at lufte ud nogle gange i løbet af dagen. Den bedste måde at lufte ud på er at lukke for varmen på radiatorerne og dernæst skabe kortvarig gennemtræk, så man undgår at nedkøle møbler, vægge m.m..

Det anbefales, at der foretages kraftig udluftning 2 gange i døgnet, 5-10 min. pr. gang.

11. Sikringer

I entréen sidder hovedtavlen med HFI-afbryder samt sikringsgrupper. Udskift kun sikringer til samme størrelse/kapacitet som angivet på gruppeafbryderen. Hvis der bruges forkert sikringsstørrelse kan det medføre kortslutning og i værste fald brand.

12. Udvendige døre og låse

Alle vore yderdøre er lavet af træ, som “arbejder” ved påvirkning af fugt, kulde og varme. Det er ikke tilladt at banke søm i eller skrue skruer i døren til f.eks. julepynt. Man må gerne sætte en tegnestift i dørens top og derfra sætte en fiskesnøre ned til julepynt.

Alle oplukkelige vinduer er børnesikrede. Børnesikringen udløses med en finger når vinduet står på klem. Franske altandøre kan med tiden få behov for justering. Dette må kun udføres af afdelingens håndværkere.

Låse og vindueshængsler smøres med syrefri olie. Opstår der driftsforstyrrelser med døre eller vinduer, der f.eks. binder, kan man få dem justeret eller repareret efter aftale med ejendomskontoret.

Vores låse- og nøglesystem er et såkaldt lukket og patenteret system. Det vil sige, at det ikke er muligt at få lavet en ekstranøgle hos en låsesmed eller i en hælebar.

Alle eksisterende nøgler registreres hos leverandøren samt på ejendomskontoret.

13. Ekstranøgler

Af hensyn til nøglesikkerheden kan man kun, mod betaling, bestille ekstranøgler gennem Ejendomskontoret til dagspris. Ejendomskontoret bestiller nøglen skriftligt på en nøglerekvisition. Leverandøren fremstiller kun nøgler mod en original nøglerekvisition underskrevet af ejendomskontoret.

Leverandøren sender, af sikkerhedshensyn, nøgler direkte til ejendomskontoret med anbefalet post. Af sikkerhedshensyn udleveres nye ekstranøgler ligeledes kun til beboeren mod underskrift og kontant betaling.

14. Have, terrasse, hegn

De små haver er delvis belagt med betonfliser, som man efter eget ønske kan supplere. Muldarealet kan anvendes til køkkenhave, blomster eller græs. Det er ligeledes tilladt at plante prydbuske.

Hold fugerne mellem fliserne fri for græs og ukrudt, og slå græsset når det er nødvendigt.

Haverne er, for de flestes vedkommende, omkranset af en bøgehæk som beboerne selv skal klippe en gang årligt på den indvendige side. Ejendomskontoret klipper den udvendige side samt toppen af bøgehækken mod fællesarealerne til Skt. Hans, og evt. efter behov en gang til i løbet af sommeren.

Det er tilladt i et vist omfang at opsætte havehegn til hel eller delvis erstatning for bøgehækken. Den godkendte type havehegn og havelåge er beskrevet i et brev sendt ud til beboerne i august 2013 – download brevet her

Det er ikke tilladt at etablere nogen form for fast terrasseoverdækning, halvtage eller lignende.

Der kan derimod søges om tilladelse til opsætning af markise. Tilladelsen gives kun med retableringspligt. Det vil sige, at markisen skal fjernes og eventuelle monteringshuller udbedres ved fraflytning.

15. Stige, malerplade, trillebør og trækvogn

Det er muligt at låne en stige eller malerplade til maling af især trappehul. Derudover er det muligt at låne en trillebør og trækvogn til flytning af store ting. Henvendelse ejendomskontoret.

16. Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr på Virumgård i henhold til afdelingens:

Ordensreglement og reglement for husdyrhold

Husk altid at søge tilladelse på ejendomskontoret inden De anskaffer husdyr.

17. Færdsel og parkering på området

Der er mange børn og hele 3 børnehaver i området, så man bør køre yderst hensynsfuldt (se færdselstavlerne). Samtidig er det kun tilladt at færdes med bil og knallert på tilkørselsveje og parkeringspladser, ikke på gangarealerne. Parkeringspladserne er forbeholdt Virumgårds beboere og gæster. Parkering må kun foregå på de indrettede parkeringspladser, ikke i vejrabatter og på grønne områder! Græsrabatterne bliver opkørt og kantsten ødelagt når der parkeres i rabatterne. Udgifter til retablering af ødelagte grønne områder skal vi alle, via huslejen, selv betale!

18. Forsikringer

Afdelingens bygningsbrandforsikring dækker brandskader på bygninger samt på alle de ting som tilhører boligselskabet LAB. Afdelingens bygningsbrandforsikring dækker altså ikke boligens private indbo som f.eks. møbler, tøj, stereo, TV og andet.

Beboerne skal derfor tegne en privat indboforsikring hvis man ønsker at været dækket ved brand og tyveri m. m.

Afdelingens ejendomsforsikring har glas-, men ikke kummedækning. Ønsker beboeren at være dækket ind for en evt. skade på boligens håndvask og wc, må hver enkelt husstand derfor tegne en individuel kummeforsikring.

19. Vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler i egen bolig

Der kan søges om tilladelse til opsætning af vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler. Disse husholdningsmaskiner skal installeres og tilsluttes af aut. El-installatør og aut. VVS installatør samt synes efterfølgende af ejendomskontoret. Alt i henhold til den givne tilladelse. (Dette for at evt. vandskade erstattes af forsikringsselskab). Tørretumbler skal være af kondenserende type uden aftrækslange. Det er ikke tilladt at etablere aftræk gennem vægge, lofter eller vinduer.

Tilladelserne gives kun med retableringspligt. D.v.s. at husholdningsmaskinerne skal fjernes og faste VVS og El-installationer kan kræves demonteret ved fraflytning. Opmærksomheden henledes på afdelingens Ordensreglementet. Husholdningsmaskinerne må selvfølgelig ikke være til gene for andre.

20. Depotrum, udhuse

Alle boliger (undtagen visse ungdomsboliger)er udstyret med et depotrum, enten i boligen eller i form af et kælderrum eller skur. Beboeren skal selv sørge for aflåsning af dette depotrum. Det er selvfølgelig forbudt at tage El fra fællesbelysningen til f.eks. kummefryser o.a. i disse depotrum.