Husdyrreglement

1. Retningslinier for tilladelse til husdyrhold

1.1 Alle beboer kan opnå tilladelse til at holde ét husdyr – enten hund eller kat, såfremt man ved underskrift erklærer sig indforstået med at overholde afde-lingens regler for husdyrhold og ikke tidligere har fået frataget en tilladelse på grund af misligholdelse. Det er ikke tilladt at erhverve / holde kamphunde af enhver art.

1.2 Tilladelsen gælder kun for det husdyr, der er registreret og der skal ansøges om ny tilladelse, dersom man ønsker at anskaffe et andet husdyr eller man flytter til en anden bolig i Virumgård.

2. Lejerens ansvar

2.1 Det påhviler lejeren, der har fået tilladelse til husdyrhold at sikre, at husdyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene eller ulempe for Virumgårds øvrige beboere eller for ejendommen på nogen måde.

2.2 Inden for Virumgårds område skal hunde altid føres i snor.

For katte registreret (erhvervet husdyrtilladelse) efter 23. december 1997 gælder, at de altid skal føres i snor.

Man skal her huske, at tilladelse til husdyr kun gælder for det registrerede dyr. Jævnfør punkt 1.2 i Reglement for husdyrhold.

2.3 Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet, hvor ejerens navn, adresse og eventuelt telefonnummer er angivet.

2.4 Hunde og katte må ikke luftes på legepladserne og lejeren er ansvarlig for, at hunden/katten ikke forurener bebyggelsen, gangarealer, fortove, friarea-ler og grønne områder.

2.5 Forretter en hund eller kat sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det lejeren at fjerne efterladenskaberne straks.

3. Forsikring

3.1 En hund skal til stadighed være forsikret, således at alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder på ejendommen eller personer, bliver erstattet.

4. Vaccinationer

4.1 Selskabet kan i særlige tilfælde kræve vaccination.

4.2 Attest(er) for vaccination(er) skal forevises på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen.

5. Ansøgning om tilladelse til husdyrhold

5.1 Der kan gives tilladelse til at holde max. en hunde eller en katte.

5.2 Tilladelsen skal indhentes forinden anskaffelsen af husdyret.

5.3 Ansøgeren vil modtage bekræftelse på, at selskabet (DAB) har modtaget ansøgningen om tilladelse til at holde husdyr.

6. Overtrædelse af dette reglement

6.1 Indberetning om overtrædelse af dette reglement skal ske gennem afde-lingsbestyrelsen til DAB.

6.2 I tilfælde af berettiget klage over husdyr, vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet.

6.3 Lejeren er bekendt med, at overtrædelse af reglementet for husdyrhold bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt og derfor kan opsiges.

6.4 Det er selskabet (DAB) der vurderer, om der er tale om overtrædelse og bestemmer, om sagen skal til videre behandling i afdelingsbestyrelsen.