Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Ordensreglement

En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden. Man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at skabe et godt klima blandt beboerne. Virumgård har et helt spe-cielt miljø, som vi alle må stå sammen for at bevare. 

Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte jer, jeres børn og be-byggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne er et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdel-sesomkostningerne laves muligt.

I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gen-nem huslejen skal betale det, der ødelægges.

1. Maskiner og værktøj m. m.:

1.a Der må kun bores eller bankes i vægge og lofter:

Hverdage mellem Kl. 08:00-19:30
Lørdage mellem Kl. 10:00-18:00
Søn- og helligdage mellem Kl. 10:00-14:00

1.b Støjende adfærd – såsom opvarmning og speedning af enhver form for mo-tor (specielt knallert motorer) – er ikke tilladt efter Kl. 19:30.

2. Musik, radio, TV m.m.

2.a Der skal vises hensyn ved aflytning af TV og radio samt ved egen musikud-øvelse.
Der må ikke spilles højt for åbne døre og vinduer. Skal man holde fest læn-gere end til Kl. 24.00 bør naboer/genboer adviseres på forhånd.

3. Facader, hegn, markiser, halvtage m.m.

3.a Husets facader og hegn må ikke males eller ændres i øvrigt.

3.b Det er kun tilladt at opsætte hegn, markiser, halvtage o.l. efter, at skriftlig tilladelse er indhentet i selskabet (DAB).

Enhver type kan kræves fjernet, hvis ovenstående regler ikke er fulgt.

4. Haver m.m.

4.a Ren- og vedligeholdelse af haver, tilhørende det lejede, påhviler lejerne. Hækkene klippes af lejeren på den indvendige side og holdes nede i en højde af 1,80 m.

4.b Alle øvrige grønne arealer er fællesarealer, som vedligeholdes af afdelingen – ligesom ydersiden af hækkene.

4.c Der må kun anvendes giftige kemikalier i haverne efter samråd med ejendomsmesteren.

4.d Det er ikke tilladt lejer, at opbevare affald og storskrald (gamle møbler, fjernsyn og fliser) i haver og terrasser.

5. Renholdelse, snerydning

5.a Renholdelse, snerydning og grusning af indgangsparti ud til fortovet ud for det lejede påhviler lejeren.

5.b Renholdelse, snerydning og grusning af arealer, stier samt P-pladser påhviler afdelingen.

6. Affald m.m.

6.a Der må ikke kastes papir, affald ect. på gang- og friarealerne.

6.b Køkkenaffald må alene henkastes i containeren opstillet ved affaldsøer eller rum.

7. Færdsel og leg på området

7.a Færdsel i haverne samt på gangarealerne skal foregå roligt og uden at være til gene for andre beboere.

7.b Leg til gene for beboerne eller til skade for bygninger og hegn er ikke tilladt. Det er bl. a. ikke tilladt at spille fodbold eller lignende på parkeringsarealerne.

7.c Egentlig boldspil skal foregå på det dertil indrettede areal.

7.d Fortæl børnene, at de bør værne om beplantningen i bebyggelsen. Grene må ikke brækkes af og må ikke betrædes.

8. Færdsel med motorkøretøjer, cykler m.m.

8.a Færdsel med motorkøretøjer – herunder knallerter – må kun forekomme på veje og parkeringsarealerne og skal ske uden at være til gene for beboerne eller til fare for legende børn.

Færdsel skal ske under iagttagelse af stor forsigtighed og med max. 15 km. i timen.

8.b Færdsel med motorkøretøjer på gangarealer er ikke tilladt.

8.c Parkeringspladserne er forbeholdt beboernes indregistrerede motorkøretøjer. Parkering af beboernes påhængskøretøjer (trailere, campingvogne, redskaber m.m.) er derfor ikke tilladt. Dog må af- og pålæsning fra påhængskøretøjer finde sted i dagtimerne mellem 7.00 og 19.00. Beboernes mindre trailere – med en totalvægt på max.750 kg og en max. længde på 4.00 meter (incl. trækstang) – kan dog henstilles udover det nævnte tidsrum på den dertil indrettede trailer p-plads i Dahliahaven, såfremt der er plads, og såfremt trailerens registreringsnummer er tilmeldt på Ejendomskontoret. Alle påhængskøretøjer, der parkeres i modstrid med nævnte regler, vil blive fjernet af Ejendomskontoret uden ansvar. Parkering af 1 firmabil er tilladt, såfremt bilens registreringsnummer er tilmeldt på ejendomskontoret.

8.d Cykler, barnevogne, knallerter og lignende skal henstilles på en hensigtsmæssig måde, uden at være til gene for de øvrige beboere.

9. Antenner

9.a Ønsker en lejer at modtage TV- eller radioprogrammer, der ikke er indeholdt i programpakken i afdelingens fællesantenneanlæg, kan der søges om tilladelse til opsætning af parabol.

Betingelserne for at få tilladelse fremgår af blanket til ansøgning om tilladelse til opsætning af parabolantenne.

Denne blanket fås på ejendomskontoret.

9.b Dispensation for brugere af privatradio samt for radioamatører kan opnås ved skriftlig henvendelse til ”selskabet for radioamatører” med forevisning af gyldig licens.

Sådanne antenner skal være typegodkendt af Post- og Telegrafvæsenet og skal være opsat på forsvarlig måde – dog uden at skade eller forringe bygningen.

Monteringsmetoden skal i hvert tilfælde godkendes af selskabet (DAB).

10. Vaske- og opvaskemaskine og lignende

10.a Installation af vaskemaskiner og opvaskemaskiner kan kun finde sted, såfremt skriftlig tilladelse er indhentet i DAB.

11. Vaskeriet

11.a Det er kun beboerne fra Virumgård, der har adgang til vaskeriet.

11.b Ved benyttelse af vaskeriet gælder følgende regler:

1. Den enkelte bruger er ansvarlig for, at vaskeriet efterlades rent og pænt, at tørretumbleren er renset samt at vinduer og døre er lukket, når vaskeriet forlades.

2. Børn under 12 år har ingen adgang til vaskeriet uden følge med en voksen.

3. Husdyr må ikke medtages i vaskeriet. Vaskeriet har åbent alle dage fra kl. 07:00 til kl. 23:00.

4. Af hensyn til andre brugere, er det ikke tilladt at vaske tæpper eller beklædningsgenstande fra husdyr, da det efterlader generende mange hår i vaskemaskinerne.

5. Det er ikke tilladt at farve tøj eller bruge klorin i vaskemaskinerne af hensyn til risikoen for at beskadige andres tøj.

12. Ejendomskontorets åbningstider

12.a Ejendomskontoret har telefon- og åbningstid alle hverdage mellem kl. 07:00 – kl. 10:00. Desuden er der telefonsvarer, der har åbent hele døgnet.

Ejendomskontoret / Materialegården
Virumgårdsvej 40, 2830 Virum
Tlf.: 45 85 40 84
Fax: 45 85 98 75
E-mail: labvirumgaard@boligafdeling.dk