Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på afdelingsmødet ( beboermødet ) ligesom afdelingen vælger repræsentanter til LAB’s repræsentantskab.

Der afholdes årligt 1 ordinært afdelingsmøde på Virumgård i årets første kvartal. Her er hovedpunkterne budgetfremlæggelse og godkendelse heraf, samt regnskabsaflæggelse, valg af afdelingsbestyrelsen og beretning om årets gang i afdelingen. Til mødet bliver der udsendt skriftlig indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget samt eventuelle indkomne forslag.

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter valgt af beboerne. Bestyrelsen konstituerer sig ved det først kommende bestyrelsesmøde med følgende poster. Formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af beboere og én til to repræsentanter fra bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsens opgaver er beskrevet i LAB’s vedtægter § 17 side 13 (Afsnit 4).

Dette foregår i samarbejde med DAB, der er vores forretningsfører og som står for alle administrative forhold.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning marts 2022:

Formand:
Gustav Stoklund-Vinther Jørgensen
Solsikkemarken 12
23 80 41 49
gustavsvj@gmail.com

Næstformand & kasser:
Teis Bak
Dahliahaven 96

Bestyrelsesmedlem:
Anne-Lise Payberg
Astilbehaven 45

Bestyrelsesmedlem:
Bente Frithioff Nørgaard
Valmuemarken 38

Bestyrelsesmedlem:
Lene Jespersen
Dahliahaven 113

Bestyrelsesmedlem:
Niels Gunnar Mortensen
Astilbehaven 69

Bestyrelsesmedlem:
Rolf Bille
Dahliahaven 74

Suppleant:
Jørgen Nielsen
Astilbehaven 52

Kontakt: Gå til afdelingsbestyrelsens kontaktside

Grundejerforeningen Virumgård

Afdelingen Virumgård er endvidere medlem af Grundejerforeningen Virumgård, som har følgende opgaver:

Foreningen forestår vedligeholdelse af de private fællesveje i området udfører de opgaver, der i øvrigt pålægges foreningen i medfør af lovgivningen, eller som foreningen påtager sig i henhold til en bestyrelsesbeslutning.

Bestyrelsen består af en repræsentant fra hver ejer på Virumgård (Andelsboligforeningen, Plejehjem, Selvejende institutioner, Almennyttige Boligselskaber, Ejerlejlighedsforeningen, Ejendomsaktieselskaber og Pensionskasser), som udpeges for 1 regnskabsår ad gangen.

Dahliahaven, hævet adgangsstræde set mod syd

Kommende bestyrelsesmøder

apr 18
maj 16
jun 20
aug 15
sep 19